SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

(EN GEÇ)

1 Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme işlemleri

Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuğunda

2 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları Birimlerarası iç kontrole ilişkin yazışmalar

Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuğunda

3 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı koordine çalışmaları Birimlerarası iç kontrole ilişkin yazışmalar

Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuğunda

4 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını ve iç kontrol çalışmalarını izleme ve değerlendirme çalışmaları
 1. İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formu
 2. Birimlerarası diğer yazışmalar

Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuğunda

5 Ön Mali Kontrol İşlemleri (Kadro dağılım cetvelleri) Kadro Dağılım Cetvelleri 5 İş Günü
6 Ön Mali Kontrol İşlemleri (Yan ödeme cetvelleri) Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname Eki I, II ve III Sayılı Cetveller 10 İş Günü
7 Ön Mali Kontrol İşlemleri (Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri)
 1. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının yazısı
 2. Vize Cetveli
 3. Tip Sözleşme
5 İş Günü
8 Ön Mali Kontrol İşlemleri (Ödenek gönderme belgeleri) E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri 3 İş Günü
9 Ön Mali Kontrol İşlemleri (Ödenek aktarma işlemleri) E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri 2 İş Günü
10 Ön Mali Kontrol İşlemleri (Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları)
 1. Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca düzenlenen standart formlar
 2. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden düzenlenen belgeler
10 İş Günü
11 Ön Mali Kontrole İlişkin Diğer İşlemleri Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden düzenlenen belgeler 3 İş Günü
12 Üniversite Bütçesi Hazırlama İşlemleri E-Bütçe sisteminde yer alan bütçe formları

Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi'nin yayımlanmasından itibaren - 17 Ekim tarihine kadar

13 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İşlemleri E-Bütçe sisteminde yer alan bütçe formları 15 Gün
14 Detay Programların Belirlenmesi Birim Detay Raporları 30 Gün
15 Ödenek Aktarma ve Ekleme İşlemleri Ödenek Talep Formu 2 İş Günü
16 Revize İşlemleri AFP Revize Talep Formu
17 Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri E-Bütçe sisteminde yer alan formlar 1 Ay
18 Ödenek Gönderme İşlemleri Ödenek Gönderme Belgesi 3 İş Günü
19 Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması Yatırımlara ilişkin yapılan yazışmalar Üç ayda bir
20 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması E-Bütçe sisteminde yer alan formlar 1 Ay
21 Performans Programı Hazırlanması E-Bütçe sisteminde yer alan formlar

Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi'nin yayımlanmasından itibaren - 17 Ekim tarihine kadar

22 Performans Programı İzleme ve Değerlendirilmesi
 1. E-Bütçe sisteminde yer alan formlar
 2. OMÜ Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sisteminde Yer alan Formlar
Üç Ayda Bir 15 Gün
23 Doğrudan Temin Alımlarının Kontrolü Doğrudan Temin Formu 1 İş Günü
24 Stratejik Plan Hazırlanması, Güncellenmesi ve Yenilenmesi Çalışmalarının Koordinesi Stratejik Plan Rehberinde yer alan dokümanlar

Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuğunda 2 Yıl İçinde

25 Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Çalışmaları Birim Faaliyet Raporu Hazırlanırken Doldurulması Gereken Tablolar İzleyen Yılın Ocak Ayı Sonuna Kadar Bir Ay İçinde
26 İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Çalışmaları -İdare Faaliyet Raporu Hazırlanırken Doldurulması Gereken Tablolar 2 Ay
27 İdari Birim Kimlik Kodu Alımı -İdari Birim Kimlik Kodu Tanımlama İstek Formu

Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuktan sonra 3 gün

28 Araştırma Altyapıları Veritanı Sistem İşlemleri

Hizmetin gerçekleşmesi için gereken şartlar oluştuğunda

29 Lojman Kira Gelirlerinin Takip ve Tahsili Ertesi ayın 10 uncu gününe kadar
30 Gelirlerin Tahsilatının Yapılması
 1. İlgili Birimin Yazısı
 2. Dekont
1 İş Günü
31 Gelirlerden ret ve iade işlemlerinin Yapılması
 1. İlgili Birimin Yazısı
 2. Alacaklının Dilekçesi
 3. Dekont
2 İş Günü
32 SGK Ödemeleri Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden düzenlenen belgeler
 1. 5510 sayılı Kanun’un 4'üncü Maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında bulunanlar için 7 gün

 2. 5510 sayılı Kanun’un 4'üncü Maddesi birinci fıkrası (c) bendi kapsamında bulunanlar için 15 gün

 3. SGK haciz bildirimlerinde 7 gün

33 Vergi Ödemeleri Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden düzenlenen belgeler
 1. Ertesi ayın 23'cü gün akşamına kadar beyan,

 2. Ertesi ayın 26'ıncı gün akşamına kadar ödeme

34 Ön Ödeme İşlemleri (Avans ve Krediler)
 1. Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirme yazısı
 2. Kredi ödeme talimatı
4 iş günü
35 Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler
 1. Harcama biriminin üst yazısı
 2. Dilekçe
 3. Onaylı Kimlik Belgesi
 4. Gerekli Durumlarda Noter Onaylı Vekaletname
 1. Depozito için 4 iş günü

 2. İcra için 7 iş gün

 3. Kefalet aidatları ilgili ay sonuna kadar

 4. Sendika aidatları 5 iş günü

36 Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerine ilişkin İşlemler Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden düzenlenen belgeler 4 İş Günü
37 Maaş, Ek Çalışma ve Diğer İşlemler Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden düzenlenen belgeler 4 İş Günü
38 Dönem Sonu Hesapları 5 İş Günü
39 Kesin Hesap İşlemleri Cari Yıl 15 Nisana Kadar
40 BAP, San-Tez, TÜBİTAK, Mevlana, Farabi,OKA ve AB Projelerinin Muhasebeleştirilmesi ve Takibinin Yapılması Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden düzenlenen belgeler Proje Sözleşme Süresi
41 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Çalışmalarının Koordine Edilmesi Akademik Teşvik Başvuru Dosyası 15 Şubata Kadar 2 Ay İçinde
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İsim  : 
Ünvan  :  Daire Başkanı
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 312 19 19 - 7230
Faks  :  0 362 457 60 42
E-Posta  :  stratejidb@omu.edu.tr
İkinci Müraacat Yeri  :  Genel Sekreterlik
İsim  : 
Ünvan  :  Genel Sekreter
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 312 19 19 -7010
Faks  :  0 362 457 60 91
E-Posta  :  genelsekreterlik@omu.edu.tr