SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

(EN GEÇ)

1 Satınalma Talep ve Değerlendirme İşlemleri
 1. Satınalma Talep Yazısı
 2. Teknik Şartname veya ürün kodu
1 ay
2 İhale İşlemleri İdari Şartnamenin 7.maddesinde İstenen Belgeler
 1. İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
 2. Teklif Mektubu
 3. Geçici Teminat
 4. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler (İstendiğinde)
 5. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (İstendiğinde)
 6. Vekaletname (vekaleten ihaleye katılma halinde)
 7. İş Ortaklığı Beyannamesi (ortak girişim olması halinde)
3 ay
3 Doğrudan Temin İşlemleri
 1. Teklif Mektubu
 2. Teklif İsteme Yazısında İstenen Diğer Belgeler
15 iş günü
4 İş Bitirme Belgesi İşlemleri Başvuru Dilekçesi 20 iş günü
5 Sözleşme İşlemleri
 1. Kesin Teminat
 2. İhale Kararı Damga Vergisi Makbuzu
 3. Sözleşme Damga Vergisi Makbuzu
 4. KİK Payı Yatırıldığına İlişkin Makbuz(Gerektiğinde)
 5. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler
5 iş günü
6 Kesin Teminat İade İşlemleri
 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Teminat Makbuzu
 3. SGK İlişiksiz Belgesi
 4. Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge
10 iş günü
7 İhalelere Yönelik Şikayet Başvurusu İşlemleri
 1. Şikayet Başvuru Dilekçesi
 2. Temsile Yetkili Olunduğuna Dair Belgeler
 3. Varsa Şikayetle İlgili Diğer Bilgi ve Belgeler
10 gün
8 Muayene ve Kabul İşlemleri
 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Mal veya hizmetin teslim edildiğini/tamamlanandığını gösterir belgeler(irsaliye, fatura vb.)
15 iş günü
9 Taşınır Temin İşlemleri Taşınır İstek Belgesi 30 gün
10 Taşınır Giriş İşlemleri Giriş belgesi (Fatura-Üretim Maliyet Raporu-Hibe Teslim Alma Formu-Birleştirme Formu-Devir Çıkış Taşınır İşlem Fişi-Değer Artış Belgesi) 1 Gün
11 Taşınır Çıkış İşlemleri Taşınır İstek Belgesi 1 gün
12 Kurumlar Arası Taşınır Devir İşlemleri
 1. Kurum İstek Belgesi
 2. Onay Yazısı
7 gün
13 Taşınır Kayıttan Düşme İşlemleri Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı 1 gün
14 Taşınır İade İşlemleri Tüketim Malzemeleri için:
 1. İlgili birim yetkilisinin Onay Belgesi
Dayanıklı taşınırlar için:
 1. Taşınır Teslim Belgesi
1 gün
15 Taşınmaz İhale İşlemleri İhale Şartnamesinde belirtilen ihaleye katılım için gerekli belgeler:
 1. Nüfus Cüzdanı
 2. Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğununa belge
 3. İmza sirküleri
 4. Ticaret Sicil Gazetesi
 5. Geçici Teminat Bedeli makbuzu
 6. İşletme belgesi
 7. Savcılıktan alınan sabıka belgesi
 8. İhale Dökümanını satın aldığına dair belge
 9. Tebliğat için adres beyanı
 10. SGK pirim borcu ve Vergi borcu olmadğını gösterir belge.
 11. İhaleden men yasağı olmadığına dair belge
30 iş günü
16 Taşınmaz Tahsis İşlemleri Tahsis talebi 20 iş günü
17 Hobi bahçelerinin tahsis işlemleri Talep Dilekçesi 30 iş günü
18 Araç Arıza Tespit ve Bakım Onarımı İşlemleri Araç Bakım İstek Formu 1 gün
19 Araç Tahsis İşlemleri Araç Talep Yazısı 1 gün
20 Araç Kayıt İşlemleri
 1. Araç Tanıtım Formu,
 2. Personel veya Öğrenci Kimlik Kartı,
 3. Ehliyet
 4. Araç Ruhsatı
1 iş günü
21 Lojman Tahsis İşlemleri
 1. Başvuru dilekçesi
 2. Konut tahsis talep beyannamesi
 3. Tercih talep formu.
20 iş günü
22 Lojman Tahliye İşlemleri
 1. Başvuru dilekçesi
1 iş günü
23 Posta Hizmetleri
 1. Giden evrak zimmet fişi
1 iş günü
24 Lojman Teslim İşlemleri
 1. Lojman tahsis belgesi
1 iş günü
25 Yurtiçi geçici görev yolluk tahakkuk işlemleri
 1. Görevlendirme onayı veya harcama talimatı.
 2. Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi - MYHBY Örnek No: 27
 3. Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura.
 4. Uçakla yapılan seyahatlerde, uçak bileti.
 5. Sınav veya kursa katılanlardan, katılım belgesi.
2 iş günü
26 Yurtiçi sürekli görev yolluk tahakkuk işlemleri
 1. Harcama talimatı.
 2. Yurtiçi / yurtdışı sürekli görev yolluğu bildirimi - MYHBY Örnek No: 28
 3. Atamalarda Atama Onayı
 4. Başvuru dilekçesi.
2 iş günü
27 Yurtdışı geçici görev yolluk tahakkuk işlemleri
 1. Görevlendirme onayı veya harcama talimatı.
 2. Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi - MYHBY Örnek No: 27
 3. Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura.
 4. Uçakla yapılan seyahatlerde, uçak bileti.
 5. Sınav veya kursa katılanlardan, katılım belgesi.
 6. Yönetimn Kurulu Kararı
5 iş günü
28 Maaş tahakkuk işlemleri İlk işe başlayan veya Nakil gelen personel için:
 1. Personel Atanma Onayı
 2. Maaş Nakil İlmuhaberi
 3. Aile Durum Bildirimi
 4. Aile Yardım Bildirimi
 5. Etik Sözleşme
 6. Varsa Hizmet Sözleşmesi
 7. Mal Bildirmi
 8. Banka hesap numarasını gösteren belge
  Nakil giden personel için:
 1. İşten ayrılış formu
5 iş günü
29 Kıdem Tazminatı Tahakkuk İşlemleri
 1. SGK tarafından emekliliği hak ettiğini gösterir belge.
 2. Dilekçe
5 iş günü
30 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Tahakkuk İşlemleri
 1. Fatura veya fatura yerine geçen belgeler
 2. İlan ödemelerinde ilanın yapıldığı gazete"
5 iş günü
31 Kredi ve Avans Açma/Kapama Tahakkuk İşlemleri Açma İşlemi:
 1. Harcama Talimatı
Kapama İşlemi:
 1. Fatura veya fatura yerine geçen belgeler
 2. Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
 3. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı (Gerektiğinde)"
1 iş günü
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İsim  : 
Ünvan  :  Daire Başkanı
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0362 457 60 65
Faks  :  0362 457 60 37
E-Posta  :  imidb@omu.edu.tr
İkinci Müraacat Yeri  :  Genel Sekreterlik
İsim  : 
Ünvan  :  Genel Sekreter
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 312 19 19 -7010
Faks  :  0 362 457 60 91
E-Posta  :  genelsekreterlik@omu.edu.tr