SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

(EN GEÇ)

1 Davaların Açılması, Takibi ve Neticelendirilmesi Dava ile ilgili, iddia ve savunmaları kanıtlayacak her türlü bilgi ve belgelerler ile varsa tanık isimleri. Üniversitemize karşı açılan Hukuk Davalarında cevap süresi 2 hafta İdari Davalarda 30 gündür.
2 İcra Takibi Yapılması, Takip edilmesi ve Neticelendirilmesi İcra takibi ile ilgili ve takibe ya da itiraza dayanak olacak her türlü bilgi ve belgeler Üniversitemize karşı başlatılan icra takiplerinde itiraz süresi 7 gündür.
3 Tebligatlar (İhtarnameler) Hukuki işleme dayanak olacak her türlü bilgi ve belgeler istenerek, bunlardan lüzumlu görünenler tebligata eklenir Tebligata dayanak olacak bilgi ve belgelerin edinilmesinden sonra 3 gün
4 Hukuki ve İstişare Görüşler Hukuki ihtilafı ortaya koyan her türlü belge 1-10 gün
5 Ödeme Emirleri Ödemeyi gerektiren her türlü belge (Dilekçe, Vekil ise serbest meslek makbuzu ve ahzükabza yetkili vekâletname 2 gün
6 Soruşturma İşleri
 1. Tutanak,
 2. Şikâyet Dilekçesi,
 3. Soruşturmacı tayini.
2 ay
7 Personelin Yurt İçi Geçici Görevlendirme Yolluk Ödeme İşlemleri
 1. Görevlendirme onayı (Rektör)
 2. Gidiş-Dönüş Bilet Fatura
 3. Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
 4. Ödeme Emri Belgesi
2 gün
8 Personelin Yurt Dışı Geçici Görevlendirme Yolluk Ödeme İşlemleri
 1. Görevlendirme onayı (Rektör)
 2. Gidiş-Dönüş Bilet Fatura
 3. Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
 4. Pasaport Önyüz Giriş Çıkış Fotokopisi
 5. Ödeme Emri Belgesi
2 gün
9 Personel Yıllık İzin İşlemleri
 1. İzin Dilekçesi,
 2. İzin Formu,
 3. İzin Dönüş Formu
1 Gün
10 Hastalık İzin İşlemleri
 1. Sağlık raporu,
 2. İzin Formu,
 3. İzin Dönüş Formu
1 Gün
11 Mazeret izin işlemleri MEMURUN DOĞUM ÖNCESİ/DOĞUM SONRASI MAZERET İZNİ
 1. Gebeliğin 32. Haftasından sonra alınan çalışabileceğini gösterir doktor raporu.
 2. Gebeliğin 37. Haftasında alınan doğum öncesi doktor raporu.
 3. Doğum raporu
  SÜT İZNİ
 1. Doğum raporu
  ERKEK MEMURUN EŞİNİN DOĞUM YAPMASI NEDENİYLE MAZERET İZNİ
 1. Eşinin doğum raporu
  YAKIN ÖLÜMÜ NEDENİYLE (EŞ, ÇOCUK, ANNE, BABA, KARDEŞ)
 1. Memurun talebi
 2. Ölüm raporu
  MEMURUN EVLENMESİ NEDENİYLE
 1. Mazereti belirtir dilekçe
1 gün
12 Taşınır İşlem Fişi Kaydı İşlemleri
 1. Fatura
 2. Mayene Kabul Komisyon Tutanağı
 3. Taşınır İşlem Fişi Çıktısı
2 Saat
13 Taşınır İşlem Fişi Çıkış Kayıt İşlemleri
 1. Taşınır İşlem Fişi Makbuzu
 2. Çıkış Yapılacak personel
30 Dk.
14 Demirbaş Malzeme Teslimi
 1. Teslim Tutanağı
 2. Barkod Fişi
1 Saat
15 Demirbaş Zimmet Düşümü Birim malzeme düşüm ve hurdaya ayırma istek yazısı. 1 saat
16 Satın alma (Demirbaş Malzeme Tamir Bakım ve Hizmet Bedelinin Ödenmesi
 1. Dayanıklı Taşınır bakım ve Onarım İstek Belgesi
 2. Yaklaşık Maliyet
 3. Harcama Talimatı
 4. İhale Onay Belgesi
 5. Piyasa Fiyat Araştırması
 6. Fatura
 7. Makine ve Teçhizatın Tam ve Sağlam olarak teslim alındığına dair Rapor
 8. Ödeme Emri Belgesi
10 gün
17 Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yazılmış, Birim Faaliyet Raporu Hazırlanmasına ilişkin yazı 7 gün
18 Personelin Göreve Başlama İşlemleri
 1. Aile Durum Bildirimi Formu
 2. Aile Yardımı Bildirimi Formu
 3. Tedavi Yardımı Beyannamesi Formu
 4. Mal Bildirimi Formu
 5. Personel Bilgi Tespit Formu
 6. Banka Hesap Numarası
 7. Naklen Atanacaklar İçin Maaş Nakit Bildirimi
 8. Personel Hareketleri Onayı
 9. Personel Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgileri
 10. Personelin Nufus Cüzdan Fotokopisi
 11. Erkek Personel İçin Askerlik Durumunu Gösterir Belge
 12. Hizmet Belgesi (Naklen atanan veya daha önce emekli sandığına çalışanlar)
15 gün
19 Asalet Tasdiki Sicil Raporu 2 gün
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Hukuk Müşavirliği
İsim  : 
Ünvan  :  Hukuk Müşaviri
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 312 19 19- 7030
Faks  :  0 362 457 69 19
E-Posta  :  hukukmusavirligi.web@omu.edu.tr
İkinci Müraacat Yeri  :  Genel Sekreterlik
İsim  : 
Ünvan  :  Genel Sekreter
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 312 19 19 -7010
Faks  :  0 362 457 60 91
E-Posta  :  genelsekreterlik@omu.edu.tr