SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
1 Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Ödemeleri
 1. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve ekleri
 2. Banka ödeme dekontu
15 gün
2 Tarifeye bağlı ödemeler Fatura 3 gün
3 İş deneyim belgesi Dilekçe 2 gün
4 Hakediş ödemeleri
 1. Fatura
 2. Sigortalı hizmet listesi
 3. Bordro
 4. Puantaj Cetveli
 5. Vergi borcu yoktur ve SGK borcu yoktur yazıları
 6. Hesap Cetveli
 7. Hakediş Raporu
 8. İdari Denetim Kontrol Komisyon Tutanağı
5 gün
5 Doğrudan temin alımları
 1. Talep Yazısı
 2. İhtiyaç Raporu
 3. Şartname
15 gün
6 Doğrudan temin ödemeleri
 1. Fatura
 2. Harcama Onay Yazısı
 3. Piyasa Araştırma Tutanağı
 4. Muayene Kabul Raporu
 5. Taşınır İstek Fişi
 6. Vergi borcu yoktur yazıları
5 gün
7 Geçici ve Kesin Teminat Mektubu alınması
 1. Banka Teminat Mektubu
 2. İdare tarafından bankaya yazılan teyit yazısı
 3. Bankanın teyit yazısı
 4. Saymanlığa yazılan üst yazı
3 gün
8 Geçici ve Kesin Teminat Mektubu iadesi
 1. SGK nca düzenlenmiş soğuk mühürlü “ilişiksiz” yazısı
 2. Vergi borcu yoktur yazısı
 3. Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası, teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı ve ekleri
 4. Alındı belgesi aslı
 5. Vekil ise noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi
1 ay
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  İşletme Müdürü
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 312 19 19
Faks  :  0 362 457 60 75
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
İkinci Müraacat Yeri  :  Genel Sekreterlik
İsim  : 
Ünvan  :  Genel Sekreter
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 312 19 19 -7010
Faks  :  0 362 457 60 91
E-Posta  :  genelsekreterlik@omu.edu.tr