SIRA NO Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler En Geç Tamamlanma Süresi
1 Yrd.Doç.Dr. Başvuru İşlemleri:Yüksekokulumuza ilan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru işlemleri
 1. Yabancı Dili Belirten Bir Dilekçe ile Deneme Dersi Konularını Bildiren Dilekçe
 2. Özgeçmiş
 3. Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 Takım Dosya
 4. Tastikli Mezuniyet Belgesi
 5. Doktora ve Uzmanlık Belgesinin Onaylı Sureti
2 Ay
2 Öğr. Gör. , Okutman, Arş. Gör. Ve Uzman Alımı Başvuru İşlemleri:Yüksekokulumuza ilan edilen Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrolarına başvuru işlemleri Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen genel ve özel şartlarda belirtilen belgeler
 1. Başvuru Dilekçesi
 2. özgeçmiş
 3. Lisans Mezuniyet Belgesi
 4. Lisans Transkript Belgesi
 5. ALES Belgesi
 6. Yabancı Dil Belgesi
 7. 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
 8. İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak Yüksek lisans ve doktora belgesi
 9. Varsa Yayınlanmış veya Yayınlanacak Olan Bilimsel Çalışmalar
 10. Tecrübe Belgesi (Öğretim Görevlisi ve Uzman Kadrolarına Başvurular İçin)
1 Ay
3 Akademik ve İdari Personel Atama İşlemleri:Yüksekokulumuz kadrolarına atanan Akademik ve İdari personelin göreve başlaması işlemleri
 1. 4 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
 2. Resimli Bilgi Formu
 3. Mal Bildirim Beyannamesi
 4. Etik Sözleşme
 5. Aile Bildirim Beyannamesi
 6. Nakil Bidirim Formu (Naklen atamlarda)
1 gün
4 Yıllık İzin İşlemleri:Yıllık izin talebinde bulunan personel işlemleri Yıllık İzin Formu 1 saat
5 Sıhhı İzin İşlemleri:Sıhhi izin kullanacak personeller için yapılan yazışmalar Rapor 1 saat
6 Mazeret İzin İşlemleri:Mazeret izni (doğum ve ölüm izni dahil) kullanacak personel için yapılan yazışmalar
 1. Dilekçe
 2. Mazerete ilişkin belge (Doğum öncesi veya doğum sonrası doktor raporu, Doğum Raporu, Ölüm Tutanağı vb.)
1 saat
7 Ücretsiz İzin Talepleri:Aylıksız izin kullanacak personel için yapılacak yazışmalar Dilekçe 5 gün
8 Derslere Öğretim Elemanı Görevlendirme İşlemleri:Her eğitim-öğretim yarıyılı başında lisans programlarında bulunan dersleri vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi işlemleri 40/A Görevlendirme Formu 15 gün
9 Kurum dışı Görevlendirme İşlemleri:Yüksekokulumuz personelinin,kongre, konferans,sempozyum, proje vb. bilimsel faaliyetler ile kurumun işleri ile ilgili görevlendirilme işlemleri
 1. Geçici Görev Formu
 2. Davetiye
 3. Program
 4. Bölüm Teklifi
20 gün
10 Yrd.Doç.Dr. Başvuru İşlemleri:Öğretim üyesi bulunmayan dersler veya özel bilgi ve uzmanlık isteyen konuların eğitim-öğretim ve uygulamaları için Öğr.Gör. görevlendirmesi işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Diploma ve Transkript (Onaylı)
 3. 31. Maddesi Görevlendirme Formu
 4. Bölüm Teklifi
 5. Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı
10 gün
11 Yurt Dışı Görevlendirme:Yüksekokulumuz personelinin, kongre, konferans, sempozyum, proje vb. bilimsel faaliyetler ve kurumun işleri ile ilgili yurtdışı görevlendirilme işlemleri
 1. Geçici Görev Formu
 2. Davetiye
 3. Program
 4. Bölüm Teklifi
 5. Y.Y.K. Kararı
 6. BAP Destek Formu
20 gün
12 Yard. Doç. Görev Süresi Uzatılma İşlemleri:Görev süresi sona eren Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Uzman personelin görev sürelerinin yenilenmesi işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Devir Teslim Tutanağı
 3. Bölüm Teklifi
1 ay
13 Arş. Gör, Öğr. Gör. Okutman ve Uzmanların Görev Süresi Uzatma İşlemleri: Görev süresi sona eren Araştırma Görevlisi, Öğr. Gör. Okutman ve Uzmanların görev sürelerinin yenilenmesi işlemleri
 1. Dilekçe ve Özgeçmiş
 2. Bilimsel Faaliyetleri Gösteren Dosya
 3. Bölüm Teklifi
1 ay
14 Naklen Ayrılacak Personel İşlemleri:Kurumumuzdan nakil yoluyla başka kurumlara geçecek personelin ayrılış işlemleri
 1. İlişik Kesme
 2. Devir Teslim ve Zimmetten Düşme tutanağı
 3. Maaş Nakil İlmuhaberi
3 saat
15 Personel Ayrılış İşlemleri:Kurumumuzdan emeklilik, ölüm, istifa yoluyla ayrılış işlemleri
 1. Dilekçe
 2. İlişki Kesme Formu
 3. Ölüm Tutanağı
1 gün
16 Mal Bildirim Beyanı:Akademik ve İdari Personelin Mal Bildirim beyanı işlemleri Mal Bildirim Beyanı 1 gün
17 Sendika Üyelik Formu:Akademik ve İdari Personelin sendika üyelik işlemleri Sendika Üye ve Üyelikten Ayrılma Formu 2 gün
18 Öğrenim İntibak İşlemleri:Akademik ve İdari Personelin öğrenim değerlendrime işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Diploma
2 gün
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Yüksekokul Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Yüksekokul Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Yüksekokul Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  Yüksekokul Müdürü
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919