SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
1 ÖSYM ile gelen öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılması Belgeler online olarak ÖSYM den alınmaktadır. 5 Dakika
2 DGS ile gelen öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılması.
 1. Öğrenci tanıtım ve kayıt formu
 2. Ortaöğretim Diploması (Aslı)
 3. Öğrenci katkı payı ve basılı doküman ücret dekontu
 4. 12 adet vesikalık fotoğraf
 5. Transkript ve ders içerikleri
20 Dakika
3 YÖS ile gelen öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılması
 1. Türk Liselerine denk bir okulun Diploması (MEB onaylı)
 2. Öğrenim vizesi işlenmiş pasaportun noter onaylı sureti(Emniyet Genel Müdürlüğü)
 3. İkametgah belgesi (Emniyet Müdürlüğünden)
 4. 20 Adet Vesikalık Fotoğraf
 5. Öğrenci katkı payı ve basılı doküman ücret dekontu (Burssuz Öğrencilerden)
 6. Türkçe dil düzeyini belirten belge
1 Saat
4 Ek Yerleştirme ile gelen öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılması Belgeler online olarak ÖSYM den alınmaktadır 5 Dakika
5 Fakültemizde her eğitim öğretim yarıyılında ilan edilen yatay geçiş kontenjanlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi
 1. Onaylı transkript (Adayın Üniversitesi tara- fından onaylı, kapalı zarf içinde)
 2. Not Değerlendirme sistemi, 4'lü veya 100'lük sistemden farklı ise 100'lük sistemde hangi nota eşdeğer olduğunun onaylı belgesi.
 3. Geldiği Fakültesinde uygulanmakta olan öğre- tim planının onaylı ders içeriği.
 4. Dilekçe.(Dilekçe içeriğinde yatay geçiş yapmak istenen programın belirtilmesi)
1 Hafta
6 Yatay Geçiş ile gelen öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılması
 1. Onaylı transkript (Adayın Üniversitesi tara- fından onaylı, kapalı zarf içinde)
 2. Not Değerlendirme sistemi, 4'lü veya 100'lük sistemden farklı ise 100'lük sistemde hangi nota eşdeğer olduğunun onaylı belgesi.
 3. Geldiği Fakültesinde uygulanmakta olan öğre- tim planının onaylı ders içeriği.
 4. Dilekçe.(Dilekçe içeriğinde yatay geçiş yapmak istenen programın belirtilmesi)
30 Dakika
7 Yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alınabilmesi başvuru işlemleri (Çift Anadal Programı)
 1. Dilekçe
 2. Transkript (Onaylı)
15 Gün
8 Aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası alınabilmesi başvuru işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Transkript (Onaylı)
15 Gün
9 Af Kanunlarından Yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin kayıt işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Yasal başvuru süresi dışında müracaat edilmesi durumunda buna ilişkin belge
30 Gün
10 Fakültemizde kayıtlı öğrencilerin bir başka Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görebilmeleri işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Transkript (Onaylı)
 3. Bölüm tarafından derslere ait onaylı kredi ve ders içeriklerini gösteren belge
 4. Alacağı derslerin denk olup olmadığına dair FYK Kararı
1 Ay 15 Gün
11 Başka bir Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin Fakültemizde özel öğrenci olarak öğrenim görebilmeleri işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Transkript (Onaylı)
 3. Bölüm tarafından derslere ait onaylı kredi ve ders içeriklerini gösteren belge
 4. Alacağı derslerin denk olup olmadığına dair FYK Kararı
 5. Disiplin cezası durum belgesi
1 Ay 15 Gün
12 Her Eğitim Öğretim Yılı veya Yarı Yılı başında öğrencilerin ders kaydının yapılması (Kayıt Yenileme/Ders Seçme)
 1. Web sayfası üzerinden ders kaydı yapmak
 2. Akademik Danışmana onaylatmak
15 Dakika
13 Ders Ekle ve Silme İşlemleri /Mazeretli Ders Kaydı Mazeretli Ders Kayıt Formu /Ekle-Sil Formu 10 Gün
14 Yabancı dilden yapılacak seviye tespit sınavı işlemleri Yabancı dili belirten dilekçe 10 Gün
15 Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin dilekçelerinin incelenerek mazeret sınava alınması işlemi
 1. Dilekçe
 2. Mazerete ilişkin belge
10 Gün
16 Tek Ders Sınavı (Mezuniyet) İşlemleri
 1. Dilekçe
 2. Transkript (Onaylı)
3 Gün
17 Sınav sonucuna itiraz eden öğrencilerin itirazlarının değerlendirilmesi Dilekçe 5 Gün
18 Not Bildirim İşlemleri
 1. Dilekçe
 2. Not Bildirim Formu
10 Gün
19 Ders İntibak İşlemleri
 1. Dilekçe
 2. Transkript (Onaylı)
 3. Ders içerikleri (Onaylı)
10 Gün
20 Öğrencilerin İzin İşleri
 1. Öğrencinin dilekçesi
 2. Kulüp Danışmanlığı yazısı
 3. Rektörlük Makamından Görevlendirme yazısı
1 Gün
21 Öğrenci Belgesi İşlemleri Nerede Kullanılacağını Belirten Dilekçe 3 Dakika
22 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri
 1. Dilekçe
 2. Mazeretine ilişkin belge
7 Gün
23 Öğrenci Kayıt Silme İşlemleri
 1. Kayıt alma formu
 2. Öğrenci kimliği
1 Gün
24 Ön lisans ve lisans Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmesi işlemleri
 1. Mezuniyet Müracaat Formu
 2. İlişik Kesme Belgesi
 3. Öğrenci kimliği
 4. Mezun Öğrenci Bilgi Formu
2 Gün
25 Burs için başvuran öğrencilerin işlemleri Yemek Bursu Başvuru Formu 15 Gün
26 Staj yapacak öğrencilerin işlemleri Zorunlu staj formu 15 Gün
27 Kısmi Zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerin işlemleri Dilekçe 15 Gün
28 Yükseköğretim kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılması
 1. Dilekçe
 2. Disiplin suçuna ait Belge
 3. Soruşturma veya İncelemeci Yazısı
15 Gün
29 Fakültemizde eğitim öğretim gören öğrencilerimize danışman atama işlemleri İlgili Bölüm Başkanlığının Danışman Atama Yazısı 1 Gün
30 Mevcut ders müfredatlarında değişiklik yapılması işlemleri İlgili Bölüm Başkanlığının Ders Değişikliğine Dair Yazısı ve Ekleri 7 Gün
31 Fakültemizde eğitim öğretim gören öğrencilerimizin Farabi-Eramus ve Mevlana öğrenci değişim programları işlemleri
 1. Değişim programına hak kazandığına dair yazısı ve ekleri
 2. Dilekçe
 3. Değişim Protokolü
7 Gün
32 Fakültemizde eğitim öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin Hazırlık sınıfı ve Yabancı Dil Ders Muafiyet işlemleri Muafiyet Sınavı Başvuru Dilekçesi 3 Gün
33 Üniversitemizde ve diğer yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim gören öğrencilerin Yaz döneminde eğitim öğretim görme işlemleri Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Başvuru Dilekçesi 15 Gün
34 Üniversitemizde eğitim öğretim gören öğrencilerimiz arasında yapılacak seçimler ile Sınıf/Bölüm ve Okul Temsilciliği seçilmesi Öğrenci Temsilciliği Adaylık Dilekçesi 15 Gün
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Fakülte Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Fakülte Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Dekanlık
İsim  : 
Ünvan  :  Dekan
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919