SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
(ORTAK DERSLER)
1 Bölümde ilan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru işlemleri
 1. Yabancı Dili Belirten Bir Dilekçe ile Deneme Dersi Konularını Bildiren Dilekçe
 2. Özgeçmiş
 3. Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 Takım Dosya
 4. Tastikli Mezuniyet Belgesi
 5. Doktora ve Uzmanlık Belgesinin Onaylı Sureti
2 Ay
2 Bölümdede ilan edilen Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrolarına başvuru işlemleri
 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Özgeçmiş
 3. Lisans Mezuniyet Belgesi
 4. Lisans Transkript Belgesi
 5. Yabancı Dil Belgesi
 6. 1 Adet Foğoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
 7. İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak Yüksek lisans ve doktora belgesi
 8. Varsa Yayınlanmış veya Yayınlanacak Olan Bilimsel Çalışmalar
 9. Tecrübe Belgesi (Öğretim Görevlisi ve Uzman Kadrolarına Başvurular İçin)
1 Ay
3 Bölüm kadrolarına atanan Akademik ve İdari personelin göreve başlaması işlemleri
 1. Fotoğraf 4 adet (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
 2. Resimli Bilgi Formu
 3. Mal Bildirim Beyannamesi
 4. Etik Sözleşme
 5. Akademik Personel Bilgi Formu
 6. Aile Bildirim Beyannamesi
 7. Nakil Bildirim Formu (Naklen atanmalarda)
1 Gün
4 Her eğitim-öğretim yarıyılı başında lisans programlarında bulunan dersleri vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi işlemleri Görevlendirme Formu 15 Gün
5 Bölüm personelinin,kongre, konferans,sempozyum, proje vb. bilimsel faaliyetler ile kurumun işleri ile ilgili görevlendirilmeleri işlemleri
 1. Geçici Görev Formu
 2. Davetiye
 3. Program
 4. Bölüm Teklifi
20 Gün
6 Birimlerden gelen ders ders görevlendirme talepleri
 1. Talep yazısı
 2. Ders Görevlendirme Formu
 3. Rektör oluru
1 Ay (Eğitim Öğretim Dönemi Başlamadan 1 Ay Önce)
7 Bölüm personelinin, kongre, konferans, sempozyum, proje vb. bilimsel faaliyetler ve kurumun işleri ile ilgili görevlendirilmeleri işlemleri
 1. Geçici Görev Formu
 2. Davetiye
 3. Program
 4. Bölüm Teklifi
 5. YK Kararı
 6. BAP Destek Formu
20 Gün
8 Görev süresi sona eren Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Uzman Personelin Görev sürelerinin yenilenmesi işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Bilimsel Faaliyetleri Gösteren Dosya
 3. Bölüm Teklifi
1 Ay
9 Görev süresi sona eren Araştırma Görevlilerinin görev sürelerinin yenilenmesi işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Bilimsel Faaliyetleri Gösteren Dosya
 3. Bölüm Teklifi
15 Gün
10 Kurumumuzdan nakil yoluyla başka kurumlara geçecek personelin ayrılış işlemleri
 1. İlişik Kesme Formu
 2. Devir Teslim Tutanağı
 3. Maaş Nakil İlmuhaberi
3 Saat
11 Kurumumuzdan emeklilik, ölüm, istifa yoluyla ayrılış işlemleri
 1. Dilekçe
 2. İlişik Kesme Formu
 3. Ölüm Tutanağı
1 Gün
12 Bölüm Kurulu Toplantısı işlemleri
 1. Gündem ve Davet Yazısı
 2. Gündemlere ait Yazılar ve Ekleri
3 Saat
13 Bölüm Yönetim Kurulu Toplantısı İşlemleri
 1. Gündem ve Davet Yazısı
 2. Gündemlere ait Yazılar ve Ekleri
3 Saat
14 Yıllık İzin
 1. İzin formu
 2. Evrakların Personel Dairesi Başkanlığına Ulaştırılması (EBYS üzerinden)
1 gün
15 Mazeret İzini (657/104-Ç)
 1. Mazeretini belirten dilekçe
 2. İzin formu
 3. Evrakların Personel Dairesi Başkanlığına Ulaştırılması (EBYS üzerinden)
1 gün
15 Mazeret İzini (657/104-Ç)
 1. Mazeretini belirten dilekçe
 2. İzin formu
 3. Evrakların Personel Dairesi Başkanlığına Ulaştırılması (EBYS üzerinden)
3 gün
16 Satınalma
 1. Bütçe ve Ödenek Kontrolü (Ödenek Yoksa Alım Talebi Rektörlüğe bildirilir) Harcama Onay Belgesi
 2. Piyasa Fiyat Araştırması
 3. Tekliflerin Değerlendirilmesi
 4. Sipariş Verilmesi
 5. Malın veya Hizmetin Teslimi ve Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı
 6. Taşınır Fişinin Kesilmesi (gerekli durumlarda)
 7. Ödeme Emri Belgesinin Düzenenmesi
 8. Evrakların Ödeme için Satrateji Geliştirme Daire Başkanlığına Sunulması
 9. Açıklama: Bölümde ödenek olmaması durumunda ihtiyaçların karşılanması için Rektörlüğe yazı yazılır
15 iş günü
17 Akademik ve idari personelin özlük hakkı gereği aylık maaşlarının ödemeye hazırlanması işlemi 3 gün
18 Daimi işçilerin özlük hakkı gereği aylık maaşlarının ödemeye hazırlanması işlemi 3 gün
19 Personelin kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm yardımı ödeneğinin hazırlanması işlemi
 1. Dilekçe
 2. Ölüm Tutanağı
2 Saat
20 Sürekli İşçilerin Sözleşmenin sözleşme gereği sosyal yardımlarının hazırlanması işlemi
 1. Dilekçe
 2. Doğum Raporu
 3. Ölüm Tutanağı
5 Saat
21 Kurumumuza nakil gelen veya kurumumuzdan nakil giden personel ve bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, anne ve babası için yolluk bildirimini ve emekli olan personelin yolluk bildiriminin hazırlanması işlemi
 1. Maaş Nakil İlmuhabiri (Nakil gelen-giden personel)
 2. Aile Durum Beyannamesi (Nakil gelen-giden personel için)
 3. Atanma Onayı (Nakil gelen personel için) (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 4. İşe Başlama Yazısı (Nakil gelen personel için)(Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 5. Ayrılış Yazısı (Nakil giden personel için) (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 6. Emeklilik Belgesi (Emekli personel için)
2 Saat
22 Geçici göreve giden personel için yolluk onayı ve yönetim kurulu kararına uygun olarak yolluk bildirimini ve ödeme emrinin hazırlanması işlemi
 1. Uçak Bileti veya Otobüs Bileti
 2. Konaklama Belgesi
 3. Görevlendirme Onayı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır.)
2 Saat
23 Nakil giden personelin gittiği kuruma verilmek üzere maaş nakil ilmuhaberini hazırlama işlemi
 1. Rektörlük Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 2. Ayrılış Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
2 Saat
24 Nakil gelen personelin maaşının yapılması işlemi
 1. Atanma Onayı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 2. İşe Başlama Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 3. Maaş Nakil İlmuhaberi
 4. Aile Durum Beyannamesi
 5. Banka Hesap Cüzdanı
 6. Asgari Geçim İndirimi Beyannamesi
2 Saat
25 Açıktan ve yeniden açıktan kurumumuza atanan personelin maaşının yapılması işlemi
 1. Atanma Onayı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 2. İşe Başlama Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 3. Aile Durum Beyannamesi
 4. Banka Hesap Cüzdanı
 5. Asgari Geçim İndirimi Beyannamesi
2 Saat
26 Ücretsiz izinden dönen personelin maaşının yapılması işlemi
 1. İşe Başlama Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 2. Aile Durum Beyannamesi(Değişiklik Olması halinde)
 3. Asgari Geçim İndirimi Beyannamesi(Değişiklik Olması halinde)
2 Saat
27 Askerliğini yaparak tekrar göreve başlayan personelin maaşının yapılması işlemi
 1. Atanma Onayı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 2. İşe Başlama Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 3. Aile Durum Beyannamesi(Değişiklik Olması halinde)
 4. Asgari Geçim İndirimi Beyannamesi(Değişiklik Olması halinde)
 5. Kurumumuzla Anlaşmalı Bankadan Banka Hesap Numarasının Alınması (Değişiklik olması halinde)
2 Saat
28 Personelin maaşında haciz ve icra kesintisi olup olmadığına ilişkin yazının hazırlanması işlemi Dilekçe 1 Saat
29 Öğretim üyelerinin Yardımcı Doçent Atamalarına ait Bilimsel Jüri Raporlarına ait Ücret Ödemeleri işlemi Ücret Talep Formu 2 Gün
30 Öğretim üye ve elemanlarının Akademik Teşvik Ödemeleri işlemi Akademik Teşvik Ödeme Dosyası 7 Gün
31 Taşınır Giriş-Çıkış-Devir-Kayıttan Düşme-Sayım
 1. Taşınır İstek Belgesi- Taşınır İşlem Çıkış Fişi-Zimmet Raporu-Dayanıklı Taşınırlar Listesi
 2. Devir İstek Formu-Taşınır İşlem Fişi devir çıkışı
 3. Kurum dışı çıkış protokolü formu.Kurum İstek yazısı.
 4. Taşınır İşlem Çıkış Fişi-Zimmet Raporu-Dayanıklı Taşınırlar listesi
 5. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi-Taşınır İşlem hurda çıkışı-Komisyon oluşum Tutanağı
 6. Komisyon Oluşum Tutanağı-Sayım Tutanağı
 7. Sayım Döküm Cetveli-Harcama Birimi Yönetim
 8. Hesabı Cetveli-Ambar devir teslim Tutanağı
3 iş günü
32 Görüş ve Araştırma Talebi Görüş ve araştırma içeriğini belirten yazı (Merkezin görev alanına giren konularda olmalıdır). 1-3 Ay
33 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Biriminden gelen yazı 5 iş günü
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Bölüm Başkanlığı
İsim  : 
Ünvan  :  Bölüm Başkanı
Adres  :  OMÜ Eğitim Fak. B Blok Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0362 312 19 19
Faks  :  0362 457 60 90
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
İkinci Müraacat Yeri  :  Rektörlük
İsim  : 
Ünvan  :  Rektör Yardımcısı
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0362 312 19 19
Faks  :  0362 457 60 90
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr